ความเป็นมาและขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.  ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับหนังสือเรียกร้องสิทธิตาม พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2552 ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโปรแกรมต้นแบบนำร่องเพื่อจัดการเรียนการสอนแก่เด็กออทิสติก ในปีการศึกษา 2553 จากประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2.  ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานและสร้างความเข้าใจกับผู้เรียกร้อง (เดือนเมษายน 2553) โดยไปศึกษาดูงานศูนย์การวิจัยและการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความช่วยเหลือพิเศษโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชม ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อศึกษาลักษณะเด็กออทิสติกและการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง และได้ชี้แจงนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งข้อจำกัดของโรงเรียนสาธิตฯที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการจัดการศึกษาพิเศษฯ ทำให้นางจีระพันธุ์ ตันมณี (ประธานชมรมฯในฐานะผู้เรียกร้อง) ได้รับทราบและเข้าใจ ตลอดจนศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จ.ขอนแก่น และได้ชี้แจงให้ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำจังหวัดขอนแก่น (นางอุทัยวรรณ จุลรัตน์) ได้ทราบและเข้าใจ

3.  ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวอทยาลัยขอนแก่น ได้ระดมอาจารย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่สนใจ คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านเด็กออทิสติก ตลอดจนมีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะทำงานจากการศึกษานอกโรงเรียน และผู้ปกครองเด็กออทิสติก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนสาธิตฯ (สิงหาคม 2543,ตุลาคม 2544,กุมภาพันธ์ 2544)

4.  ในช่วงเดือนเมษายน 2544 ทางโรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการนำร่อง : การทดลองการปรับตัวของเด็กออทิสติก ในสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสาธิตฯ โดยให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่ขอความร่วมมือจากโรงเรียนสาธิตฯ นำเด็กออทิสติกจำนวน 2 คน ที่มีความพร้อมช่วยเหลือตนเองได้ มาทดลองการปรับตัวในโรงเรียนสาธิตฯ (ระดับอนุบาล) เป็นจำนวน 14 วัน (ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน) โดยผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในการนำ ครูพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเด็กออทิสติกและด้านอื่นๆ

5.  ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ตอบกระทู้ถามของ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น (เรื่อง “การจัดการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการในส่วนของทบวงมหาวิทยาลัย ข้อ 2” ตามที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึ่ม(ไทย)ได้ประสานกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจะเปิดโครงการจัดทำร่างการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ขอให้สำนักงบประมาณและทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนเป็นการต่อเนื่อง ยั่งยืน”) และได้เสนอ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณ (ตามบันทึกข้อความของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ ทม.0505.1/0938 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544)

6.  ทบวงมหาวิทยาลัยได้เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับเด็กออทิสติก เมื่อ 4 ตุลาคม 2544 โดยมี รมต. ว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (นายสุชาติ เมืองแก้ว) ที่ปรึกษา รมต.ฯ (ผศ.เภสัชกรหญิงธิดา โตจิราการ) นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ (ส.ส.จังหวัดขอนแก่น : ผู้ตั้งกระทู้) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา (นางสาวพรทิพย์ กาญจนนิตย) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น(รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต (ผศ.ดร.เบญจา ชลธานนท์) นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึ่ม(ไทย) และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์) ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและหลักสูตร(นายมนตรี นาเจือ) นางเบญจมาศ เขียววิชัย (นักวิชาการศึกษา 7) นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ (นักวิชาการศึกษา 6) นางเลอศักดิ์ ประดับสุข (นักวิชาการศึกษา 5) และนางอุทัยวรรณ จุลรัตน์ (ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นางจีรพันธุ์ ตันมณี (รองประธานชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ชี้แจงนโยบายของคณะฯและข้อจำกัด โดยเฉพาะในด้านบุคลากรสายผู้สอน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาเด็กออทิสติกที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ และเข้าใจสภาพการณ์ที่เป็นจริง ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อยุติที่สำคัญ ดังนี้

6.1  ทางทบวงจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็กออทิสติก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (นายสุชาตอ เมืองแก้ว) เป็นประธาน

6.2  ขอให้ทางทบวง และสำนักงบประมาณให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็ก ออทิสติกของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้จัดทำโครงการเสนอขอ

7.  คณบดีได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกไทย กทม.ประธานและรองประธานชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานสภาคนพิการทุกประเภท และผู้ปกครองเด็กออทิสติก มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ดังนี้

7.1  ทางคณะฯจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะฯ และมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักประมาณต่อไป

7.2  ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

7.2.1  กลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนปกติโรงเรียนสาธิตฯ โดยนายกสมาคม/ประธานชมรมผู้ปกครองครูโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบ

7.2.2  กลุ่มคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ (นพ.ธรีเกียรติ เศรษฐศิลป์ พ.ญ.นิรมล พัจนสุนทร) รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล และระดับประถม เป็นผู้รับผิดชอบ

7.2.3  กลุ่มนักเรียนโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบ

7.2.4  การได้มาซึ่งงบประมาณ และแหล่งทุนสนับสนุนโครงการฯ ที่ทางคณะส่งให้ทบวงมหาวิทยาลัยโดยประธาน และรองประธานชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตัวแทนผู้ปกครองเด็กออทิสติกเป็นฝ่ายสนับสนุนและช่วยผลักดันให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณฯ ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8.  ทางคณะฯ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกให้สมบูรณ์และได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรทการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 ละทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2544 แล้วนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงบประมาณพิจารณา ต่อไป

9.  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 ได้เห็นชอบดังนี้

9.1  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่คณะฯ เสนอผ่านมหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัยนำเสนอ

9.2  ให้มหาวิทยาลัย จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2545 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือเป็นจำนวน 481,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2545 ในเวลาสามเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 คือตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2545 (ตามที่คณะฯ เสนอขอ)

9.3  สำนักงบประมาณได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2546 สำหรับดำเนินการในปีแรกไว้แล้วตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ตามแผนการจัดทำงบประมาณฯ ในช่วงพัฒนาแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549) สำนักงบประมาณจะใช้แผนค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ตามที่คณะฯ เสนอขอผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ความจำเป็นและเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีต่อไป

10.  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ได้เห็นชอบให้คณะฯ จัดตั้งศูนย์วิจัย และรับนักเรียนเด็กออทิสติกจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 เป็นต้นไป (ตามงบประมาณที่โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับจัดสรรตามข้อ 9.2) โดยมีวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยละพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.1  เพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กออทิสติก

10.2  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10.3  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ในการจัดการศึกษาของเด็กออทิสติกไปสู่โรงเรียน สถาบันการศึกษาและสาธารณชนที่สนใจ

11.  ทางคณะฯ ได้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามคำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 209/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545) และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยออทิสติก

12.  ในปีการศึกษา 2546 ศูนย์วิจัยฯ มีอาจารย์และบุคลากรตำแหน่งพนักงาน ตลอดจนมีอาคารศูนย์วิจัยฯ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ และรับนักเรียนศึกษาในศูนย์ฯ จำนวน 15 คน