ขอแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563
8 ธันวาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่กำลังจะได้รับปริญญาทุกท่าน รวมถึงศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษ  นายวิศรุต พิรุณสุนทร บัณฑิตคณะมุนษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวจิตรา โซ่เมืองแซะ มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์(ครูผู้สอน ร.ร.สาธิต ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560-2563)