"รางวัลเชิดชูเกียรติสายผู้สอน"
20 มกราคม 2565
ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์อาพร ตรีสูน(ครูอา) ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 รางวัล : "ผู้สอนระดับการศึกษาพิเศษดีเด่น" ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น