23 กรกฎาคม 2565 "อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมบำบัดฯ (บ่าย)"
11 สิงหาคม 2565
บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบำบัดส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยมี คุณเกมสกีฬา โสมะโสก นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม 20 คน ณ ห้องประชุม อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง