11 สิงหาคม 2565 "ร่วมกิจกรรม Agro Tour ดำนาปลูกข้าว 2022"
12 สิงหาคม 2565
นักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรม "Agro Tour ดำนาปลูกข้าว 2022"กับทางห้องเรียนรวมรโรงเรียนสาธิตฯ ฝายอนุบาล ณ แปลงนา อุธยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น