11 สิงหาคม 2565 "กิจกรรมถอดบทเรียน MTSS"
12 สิงหาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมเเบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ Muti-tiered System of Supports : MTSS ณ ห้องประชุม อาคารร.ร.สาธิตฯฝ่ายการศึกษาพิเศษ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน