19 กันยายน 2565 "บุคลากรเข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น"
18 ตุลาคม 2565
อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้ารับโล่รางวัล ครูผู้สอนดีเด่นด้านการศึกษาพิเศษ จาก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี