27 กันยายน 2565 “กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและเสริมสร้างจินตนาการ”
18 ตุลาคม 2565
นางสาวจุฑามาศ บุตรดาวาปีและนายนวัฒพล มณีอมลชล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับชั้นอนุบาล ได้จัด
ในกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและเสริมสร้างจินตนาการ มีการวาดภาพระบายตามจินตนาการลงบนกระเป๋าผ้าด้ายดิบ นรพดชันกนีมวถคเพื่อสร้างจินตนาการ พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการสื่อสารให้กับนักเรียนพิเศษ ระดับอนุบาลเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข