30 กันยายน 2565 "กิจกรรมพี่สอนน้อง"
18 ตุลาคม 2565
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 3 รายวิชา 003 005 วิชาพัฒนาผู้เรียนและให้คำปรึกษา ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ