3 ตุลาคม 2565 "กิจกรรมประชุมสะท้อน ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2565"
18 ตุลาคม 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รายงานพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบและเข้าใจพร้อมเสนอแนะแนวทางส่งเสริมเพื่อเติมเต็มพัฒนาการลูกต่อไป