5 ตุลาคม 2565 "ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ"
18 ตุลาคม 2565
อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมการอบรม "Biography & Journal of Life" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและการดำรงชีพของเด็กและเยาวชนทีมีความต้องการพิเศษ จัดอบรมโดย:มูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ มีท่านดร.อรุโณท้ย ไชยช่วย เป็นวิทยากร ณ ห้องภูผาม่าน โรเงเเรมขอนแก่นโฮเต็ล ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเด็กและเยาวชนพิเศษเข้าร่วมกว่า 100 ชีวิต