29 ตุลาคม 2565 "กิจกรรมทำกระทง ระดับอนุบาล"
22 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมทำกระทง และพานักเรียนไปลอยกระทาง ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างทักษะทางสังคมในการกิจกรรมในชุมชนและเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ตามเทศกาลต่างๆ