14 พฤศจิกายน 2565 "วันเปิดเทอม"
22 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษเปิดทำการเรียนการสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ