4 มกราคม 2566 "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคน"
10 มกราคม 2566
อาจารย์ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาพิเศษ อาจารย์อาพร ตรีสูน และอาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้ง สำหรับ การสร้างกำลังคน และนวัตกร แห่งอนาคต จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น