9 มกราคม 2566 "ต้อนรับการศึกษาดูงาน"
10 มกราคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม