12-13 มกราคม 2566 "ร่วมกิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือ"
22 มกราคม 2566
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ กลุ่มเรียนร่วมเต็มเวลาได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาต ประจำปี2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง สร้างเสริมความอดทน ระเบียบวินัย การปร้บตัวเข้าสังคมในการทำงานร่วมกัน กับเพื่อนๆ โดยมีคณะครูเข้าดูแลอย่างใกล้ชิด