22 มกราคม 2566 "กิจกรรมEnglish Camp for Children 2023"
22 มกราคม 2566
อาจารย์พรมณี หาญหัก นำนักเรียนระดับอนุบาล 2 ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม English Camp for
Children ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนในห้องเรียนปกติได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเล่นในฐานต่างๆ ทั้งนี้นักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุข