ประกาศปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14
4 พฤษภาคม 2566

เรียนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14

สืบเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเกินจำนวนตั้งเป้าหมายไว้

ทางฝ่ายการจัดงานจึงใคร่ขอปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14

และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 ตามที่ได้ประกาศไว้

ฝ่ายจัดงานขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานเป็นอย่างสูง