ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ที่บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
24 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ที่บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI 2) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ (อาจารย์ชำนาญการ)
บทความ : การส่งเสริมให้เด็กออทิสติกฝึกกิจวัตรประจำวัน
วารสาร : ครุศาสตร์สาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1