ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ เขียนบทความวิจัยและวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์
24 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
ขอแสดงความยินดี
 
กับคณาจารย์ ที่บทความวิจัยและบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์-Thaijo รายละเอียดดังนี้
อาจารย์ปริศนา อานจำปา, อ.กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์, และนางสาวจิตราโซ่ เมืองแซะ
บทความวิจัยเรื่อง : การส่งเสริมทักษะกีฬา การเล่น และนันทนาการของบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม
อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ (อาจารย์ชำนาญการ)
บทความวิชาการ : การจัดการศึกษาในห้องเรียนรวมและการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนออทิสติก
วารสาร : วารสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ Journal of Teacher Professional Learning Community (JTPLC) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023)