26 สิงหาคม 2566 "วิทยากรส่งเสริมทักษะสังคมและทักษะชีวิต"
12 กันยายน 2566

อ.วันชัย จันทการกุล,อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย,อ.กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์และอ.ศักดาเดช สิงคิบุตร บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษเป็น วิทยากรในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสังคมและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการส่งเสริม ศักยภาพการดูแล สุขภาวะและการคัดกรองโรคในกลุ่ม NCDs สำหรับ ของครัวบุคคลออทิสติกและผู้มีความจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศิลา จ.ขอนแก่น