23 สิงหาคม 2566 "บุคลากรเป็นวิทยากร"
12 กันยายน 2566
อาจารย์ปริศนา อานจำปา และอาจารย์พรมณี หาญหักเป็น วิทยากร
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อการดูแลและการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง