27 สิงหาคม 2566 "ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลอบต.ศิลา"
12 กันยายน 2566
เทศบาลตำบลศิลาได้จัดโครงการส่งเสริม ศักยภาพการดูแลสุขภาวะและการคัดกรองโรคในกลุ่ม NCDs สำหรับ ของครัวบุคคลออทิสติกและผู้มีความจำเป็นพิเศษ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ เป็นการฝึกทักษะการปรับตัวเข้าสังคมและเรียนรู้เเหล่งความรู้ในชุมชนด้วย