21-29สิงหาคม 2566 "ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่"
12 กันยายน 2566
นักเรียนเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับชั้นต่างๆได้เข้าร่วมกิจกกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของโรงเรียน่สาธิตมหาวิทยาล้ยขอนแก่นมอดินแดง ฝ่ายประถม ประจำปีการศึกษา 2566
21 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 4 สวนเกษตรและหอศิลป์ มข.
22 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 1 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
24 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 2 สวนสัตว์ขอนแก่น
28 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
29 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 6 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธ์ุ
เพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิตและทักษะสังคมในชุมชนอย่างเข้มข้น