28สิงหาคม2566 "การประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"
12 กันยายน 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ ได้ประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาพิเศษร่วมกัน