28 สิงหาคม 2566 "ร่วมฟังบรรยาพิเศษ"
12 กันยายน 2566
บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมฟังบรรยาพิเศษ เรื่อง "หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญและอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องสายสุรีจุติกุล โดยมี นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะฯเป็นวิทยากร