29 สิงหาคม 2566 "ยินดีบุคลากรได้ตีพิมพ์บทความวิจัย"
12 กันยายน 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ที่บทความวิจัยและบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์-Thaijo รายละเอียดดังนี้
อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร
บทความวิจัยเรื่อง : ผลการฝึกกิจกรรมอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก
วารสาร : วารสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ Journal of Teacher Professional Learning Community (JTPLC) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023)
ติดตามอ่านบทความได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/ind.../JTPLC/article/view/264180