• ...

  11 มีนาคม 2564 “ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ”

       อาจารย์ฤกษ์  สุวรรณฉาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนออทิสติก โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการสัมภาษณ์ในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ ซึ่งเป็นภาระกิจของฝ่ายการศึกษาพิเศษด้านหนึ่ง..

 • ...

  7 มีนาคม 2564 “ต้อนรับศึกษาดูงาน รพ.จิตเวช ขอนแก่น”

       ยินดีต้อนรับ คณะงานพยาบาลผู้แลเด็กพิเศษรพ.จิตเวชขอนแก่นได้นำเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลงานด้านเด็กพิเศษของโรงพยาบาลในภาคอีสานจำนวน 25 ท่าน ได้ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ นับเป็นการขยายองค์ความรู้อีกด้านหนี่งสู่การปฏฺิบัติต่อไป   ..

 • ...

  2 มีนาคม 2564 “ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ”

       อาจารย์ชินอนงค์  ประชุมชิต บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนออทิสติก โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการสัมภาษณ์ในรายวิชากิจกรรมความเป็นครู ซึ่งเป็นภาระกิจของฝ่ายการศึกษาพิเศษด้านหนึ่งในการส่งเสริมการผลิต..