• ...

  14 กันยายน 2566 "กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย"

  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 4 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนพิเศษ มีการการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปาก ตลอดจนถึงอาหารที่ทำให้ฟันผุและการแปรงฟันที่ถูกวิธี ..

 • ...

  24 สิงหาคม 2566 "นิเทศก์การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน"

  อ.ขวัญดาว การะหงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นิเทศก์การสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ครั้งที่ 2 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้แก่ นางสาวอาทิตยา ยงยืน และ นางสาวชลิตา ศรีบุญเรือง ..

 • ...

  วันที่ 14 กันยายน 2566

  วันที่ 14 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ และ อาจารย์ชนาดา อรศรี ร่วมกันต้อนรับ ศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ ที่ได้นำนักศึกษาจากประเทศจีน 2 ท่าน ศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ ..

 • ...

  16 กันยายน 2566 "บุคลากรร่วมประชุมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่46"

  อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ในนามผู้ฝึกสอนกรีฑาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น)ได้เข้าร่วมประชุมฝ่ายอำนวยการและการเเถลงข่าวการจัดการเเข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ณ จ.เชียงใหม่ ..

 • ...

  14 กันยายน 2566 "วิทยากรกระตุ้นพัฒนาการนักเรียน"

  อาจารย์วันชัย จันทการกุล, อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตรและอาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เป็นวิทยากรในโครงการกระตุ้นพัตนาการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง จ.ขอนแก่น ..

 • ...

  16 กันยายน 2566 "บุคลากรนำนวัตกรรมเข้าร่วมโชว์ในงานICER2023"

  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร และอาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้นำผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษเข้าร่วมนำเสนอในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th International Conference on Educational Research (ICER) 2023 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึก..

 • ...

  5 กันยายน 2566 "ประชุมกองยุทธศาสตร์และกองคลัง"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ โดยการนำของ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมร่วมกับบุคลากรจากกองยุทธศาสตร์และกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการของบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ..

 • ...

  5 กันยายน 2566 "ต้อนรับการศึกษาดูงาน"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษต้อนรับการศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ จาก คณาจารย์และนิสิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 11 คน ห้องประชุม ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ..

 • ...

  29 สิงหาคม 2566 "ยินดีบุคลากรได้ตีพิมพ์บทความวิจัย"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ที่บทความวิจัยและบทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์-Thaijo รายละเอียดดังนี้ อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร บทความวิจัยเรื่อง : ผลการฝึกกิจกรรมอาชาบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก วารสาร : วารสา..

 • ...

  28 สิงหาคม 2566 "ร่วมฟังบรรยาพิเศษ"

  บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมฟังบรรยาพิเศษ เรื่อง "หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญและอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งจัดโดย คณะศึ..

 • ...

  21-29สิงหาคม 2566 "ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่"

  นักเรียนเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับชั้นต่างๆได้เข้าร่วมกิจกกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของโรงเรียน่สาธิตมหาวิทยาล้ยขอนแก่นมอดินแดง ฝ่ายประถม ประจำปีการศึกษา 2566 21 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 4 สวนเกษตรและหอศิลป์ มข. 22 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 1 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น 24..