• ...

  19 กันยายน 2565 "บุคลากรเข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น"

  อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้ารับโล่รางวัล ครูผู้สอนดีเด่นด้านการศึกษาพิเศษ จาก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี ..

 • ...

  6 กันยายน 2565 "เปิดบ้านฝ่ายการศึกษาพิเศษ2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ  จัดกิจกรรมเปิด  บ้านฝ่ายการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2556(Open House 2022)ภายในงาน มีการเผยแพร่ผลงานเชิงสรรค์และ สื่อนวัตกรรมของนักเรียนออทิสติก และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนออทิสติก การเสวนา เรื่อง ความท้าทายของการจัดการศึกษาพิเศษ ดำเนินรายก..

 • ...

  11 สิงหาคม 2565 "กิจกรรมถอดบทเรียน MTSS"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมเเบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ Muti-tiered System of Supports : MTSS ณ ห้องประชุม อาคารร.ร.สาธิตฯฝ่ายการศึกษาพิเศษ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน ..

 • ...

  11 สิงหาคม 2565 "กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้จัดกิจกรรม กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันแม่เเห่งชาติประจำปี2565 ณ อาคาร ร.ร.สาธิตฯ ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีนักเรียน ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจก..

 • ...

  11 สิงหาคม 2565 "ร่วมกิจกรรม Agro Tour ดำนาปลูกข้าว 2022"

  นักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรม "Agro Tour ดำนาปลูกข้าว 2022"กับทางห้องเรียนรวมรโรงเรียนสาธิตฯ ฝายอนุบาล ณ แปลงนา อุธยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ..

 • ...

  11 สิงหาคม 2565 "ร่วมกิจกรรมชวนแม่ตักบาตร"

  ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่เเห่งชาติประจำปี2565 ณ อาคาร 7 ปี โรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ฝ่ายมัธยม ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน. ..

 • ...

  28 กรกฏาคม 2565 "ร่วมพิธีถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว"

  อาจารย์ปริศนา อานจำปาและอาจารย์จินทร์ บุญสุชาติ ตัวเเทนผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้เข้าร่วมถวายพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 7 ปี ฝ่ายมัธยมศึกษา (ม..

 • ...

  27 กรกฏาคม 2565 "กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.10"

  มลรรดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคณ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 มีกิจกรรมถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง วาดภาพระบายสีและร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิท..

 • ...

  23 กรกฎาคม 2565 "อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมบำบัดฯ (บ่าย)"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบำบัดส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยมี คุณเกมสกีฬา โสมะโสก นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม 20 คน ณ ห้องประชุม อา..

 • ...

  23 กรกฎาคม 2565 "อบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ (เช้า)"

  บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ส่งเสริมนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยมี ท่านอาจารย์เสกสันต์ วิชัยพล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม 20 คน ณ ห้องประชุม อาคาร..

 • ...

  11-21 กรกฏาคม 2565 "ประชุมทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลปี2565"(มัธยมและประถมศึกษา)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ทำการประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ปีการศึกษา2565 ใ่ห้กับนักเรียนเรียนรวมระดับประถมศึกษา โดยใช้รูปแบบประชุมแบบออนไซต์ผู้ปกครองนักเรียนและคณาจารย์ห้องเรียนรวม เข้าร่วมออกเเบบการเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับศักยภาพของนักเรียน. ..

 • ...

  11-21กรกฏาคม 2565 "ประชุมทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลปี2565"(อนุบาล)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ทำการประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ปีการศึกษา2565 ใ่ห้กับนักเรียนเรียนรวมระดับอนุบาลศึกษา ณ ห้องประชุม ร.ร.สาธิตฯฝ่ายอนุบาล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม 6 ครอบครัวและคณาจารย์ห้องเรียนรวม เข้าร่วมจำนวน 10 คน เข้าร่วมออกเเบบการเรียนรู้เพื..