• ...

  13 สิงหาคม 2564 อาจารย์พรมณี หาญหัก เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบซูมออนไลน์

  13 สิงหาคม 2564 อาจารย์พรมณี หาญหัก เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบซูมออนไลน์ ในหัวข้อ "วิดีโอโมเดลลิ่งสำหรับการพัฒนาออทิซึม" โดยผู้เข้าร่วมกับรับฟังคือผู้ปกครองและอาจารย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำความรู้จากการเข้ารับฟังการบรรยายไปใช้ในการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะออทิซึ..

 • ...

  20 กรกฏาคม 2564 ได้รับมอบ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบมือถือ

  20 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้รับมอบ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์แบบมือถือ จาก ครอบครัวนายภาศวร ใจสะอาด(พี่นาย) เพื่อใช้ฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) กับบุคลากรและเข้ามาติดต่องานต่างๆ ทางฝ่ายการศึกษา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ..

 • ...

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 "ครูลงพื้นที่สอนนักเรียนที่บ้าน"

  "ครูลงพื้นที่สอนนักเรียนที่บ้าน" จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของ เชื้อโรค โคโรนาไวรัส 2019 นักเรียนได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และใบงาน ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาการนักเรียนพร้อมสอนเสริมเพิ่มทักษะต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและวิชาการใ..

 • ...

  5-6 กรกฏาคม 2564 เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงหยุดโควิด19

  5-6 กรกฏาคม 2564 เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงหยุดโควิด19 คณะอาจารย์ระดับอนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วงการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบใบงานและกล่องงานเพื่อให้คำปรึกษารับฟังปัญหาพร้อมให้กำลังใจนักเรียนผู้ปกครอง ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโรคโคโรนา 2..

 • ...

  11 มิถุนายน 2564 "ให้ความรู้เรื่องนิทานเพื่อต่อยอดสู่การจดลิขสิทธ์"

  11 มิถุนายน 2564 "ให้ความรู้เรื่องนิทานเพื่อต่อยอดสู่การจดลิขสิทธ์" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ อาจารย์วันชัย จันทการกุลและอาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "นิทานเพื่อต่อยอดสู่การจดลิขสิทธ์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น..

 • ...

  29 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

  29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา ภายใต้บริบทของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 และได้แจ้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบๆต่างเพื่อนักเ..

 • ...

  24 พฤษภาคม 2564 ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้การศึกษา 2564

  24 พฤษภาคม 2564 ประชุมวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้การศึกษา 2564 บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2564 วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมวางเเผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล อย่างเข้มข้น ..