• ...

  25 มิถุนายน 2565 "บุคลากรเข้าฟังบรรยายพิเศษ"

    บุคลากรครู ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ จากท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทราวุฒิ เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาในอนาคตอันใกล้ ..

 • ...

  23 มิถุนายน 2565(บ่าย) “กิจกรรม ไหว้ครู 2565”

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565 โดยมีนักเรียนพิเศษระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนเข้าทำกิจกรรมไหว้ครูเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ..

 • ...

  6 มิถุนายน 2565 "เปิดห้องเรียนต้นแบบการเรียนรวม"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมกับฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้ร่วมกันเปิดห้องเรียนต้นแบบสอนเสริมพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบเรียนรวมของเด็กนักเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารหลังเดิมของโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายุอนุบาล ..

 • ...

  1 มิถุนายน 2565 "วันเปิดเทอม 1/2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้ทำการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (วันนี้วันเเรก)และยินดีต้อนรับเด็กนักเรียนเด็กดีทุกคน ..

 • ...

  30 พฤษภาคม 2565 "อบรมพัฒนาหลักสูตร 2565"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมศักยภาพออทิสติกตามความต้องการจำเป็น โดยมี รศ.ดร.จารุณี ชามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอ.ดร.ศานิตย์ ศรีคูณ เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้เพื่องานพัฒนาการศึกษาพิเศษและ..

 • ...

  28 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปี2565

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษได้จัด "กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565" เพื่อชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบและเข้าใจ หลักการ นโยบาย ปรัชญา การจัดการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษและแนวปฏิบัติต่างๆในปีการศึกษา 2565 นี้ ..

 • ...

  20 พฤษภาคม 2565 "อบรมSETT Frmework"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกรอบการทำงานในรูปแบบ SETT Frmework ให้กับบุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเข้มข้น ..