• ...

  21-29สิงหาคม 2566 "ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่"

  นักเรียนเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับชั้นต่างๆได้เข้าร่วมกิจกกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของโรงเรียน่สาธิตมหาวิทยาล้ยขอนแก่นมอดินแดง ฝ่ายประถม ประจำปีการศึกษา 2566 21 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 4 สวนเกษตรและหอศิลป์ มข. 22 ส.ค. ชั้นประถมปีที่ 1 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น 24..

 • ...

  27 สิงหาคม 2566 "ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลอบต.ศิลา"

  เทศบาลตำบลศิลาได้จัดโครงการส่งเสริม ศักยภาพการดูแลสุขภาวะและการคัดกรองโรคในกลุ่ม NCDs สำหรับ ของครัวบุคคลออทิสติกและผู้มีความจำเป็นพิเศษ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ เป็นการฝึกทักษะการปรับตัวเข้าสังคมและเรียนรู้เเหล่งควา..

 • ...

  26 สิงหาคม 2566 "วิทยากรส่งเสริมทักษะสังคมและทักษะชีวิต"

  อ.วันชัย จันทการกุล,อ.ฤกษ์ สุวรรณฉาย,อ.กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์และอ.ศักดาเดช สิงคิบุตร บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ขอนแก่นฝ่ายการศึกษาพิเศษเป็น วิทยากรในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสังคมและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการส่งเสริม ศักยภาพการดูแล สุขภาวะและการคัดกรองโรคในกลุ่ม NCDs สำหรับ ของครัวบุคคลออทิสติกและผู้มี..

 • ...

  16 สิงหาคม 2566 "ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ปี 2566"

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ณ อาคารเอนกประสงค์ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ..

 • ...

  16 สิงหาคม2566 "กิจกรรม Agro Tourดำนาปลูกข้าว”

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาลศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Agro Tour ดำนาปลูกข้าว 2023 @AGKKU ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิต และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์..

 • ...

  11 สิงหาคม 2566 "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้จัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยมีอาจารย์ปริศนา อานจำปา รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธี ..

 • ...

  11 สิงหาคม 2566 "กิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ 2566 ระดับอนุบาล"

  ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม “12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2566” จัดโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาจารย์ฝ่า..

 • ...

  11 สิงหาคม 2566 "กิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ 2566"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน มอดินแดง ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 256ุ6 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นักเรียนเรียนรวมของ ร.ร.สาธิตฯฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่นี้ด้วย..

 • ...

  27 กรกฎาคม 2566 "เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีอาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมง..

 • ...

  27 กรกฎาคม 2566 "ฝ่ายการศึกษาพิเศษถวายพระพร"

  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 71 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นักเรียนฝ่ายการ..

 • ...

  27 กรกฎาคม 2566 "นักเรียนและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีถวายพระพร"

  อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ลานกิจกรรม โรงเรี..

 • ...

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 "เข้าร่วมฝึกซ้อมเหตุกราดยิงในโรงเรียน"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันการเกิดจลาจลในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ รู้จักการควบคุมตนเองและหนีภัยในสถานการณ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ปฏิบัติตามหลักการ "หนี-ซ่อน-เงียบ" โดยมีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ซึ่งได้รับความร่ว..

 • ...

  29 มิถุนายน 2566 “เข้าร่วมพิธีไหว้ครูระดับอนุบาลศึกษา”

  อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ เป็นตัวแทนท่านรองผู้อำนวยฯการร่วมพิธีกิจกรรมไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอน..

 • ...

  ​29 มิถุนายน 2566 “เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา”

  อาจารย์ปริศนา อานจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ และอาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร ร่วมพิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษา (มอดินแดง) นักเรียนฝ่ายการศึกษาพิเศษ กลุ่มเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมก..