• ...

  งานพัฒนาบุคลากร "ศิลปะด้านใน"

  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร เข้าร่วมอบรม"โครงการพัฒนาโมเดลวิทยากรต้นแบบศิลปะด้านในเชิงลึกและพัฒนาสุขภาวะเด็กนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ตามแนวทางมุนษยปรัชญา ..

 • ...

  11 มิถุนายน 2564 "ให้ความรู้เรื่องนิทานเพื่อต่อยอดสู่การจดลิขสิทธ์"

  11 มิถุนายน 2564 "ให้ความรู้เรื่องนิทานเพื่อต่อยอดสู่การจดลิขสิทธ์" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ อาจารย์วันชัย จันทการกุลและอาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "นิทานเพื่อต่อยอดสู่การจดลิขสิทธ์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น..

 • ...

  20 พฤษภาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกเเบบและใช้โปรแกรมอัจฉริยะ canva

  20 พฤษภาคม 2564 อ.ชินอนงค์ ประชุมชิตรและอ.ศักดาเดช สิงคิบุตร บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกเเบบและใช้โปรแกรมอัจฉริยะ canva ในการทำงาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ จัดโดยสำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมผ่านระบบออนไลน์ : ZOOM ข่า..