โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
_________________________________________________________________
โทร. 043-202701 แฟ็ก. 043-202701  เบอร์โทรภายใน 42766 

_________________________________________________________________
facebook : https://www.facebook.com/rdcaikku/
_________________________________________________________________